Bİze KatIlIn

Asil , gönüllü ve onursal üyeler olmak üzere iki tip statü vardır.

Asil Üyeler:

Asıl üye dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan tüzel kişilerdir.
Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılarına katılmak, Dernek tüzüğüne uymak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.
Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Her tüzel kişi tarafından yetkilendirilmiş bir “tüzel kişi temsilcisi” Dernekte şirketini temsil ve genel kurulda oy kullanma hakkını haizdir. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili tüzel kişilikçe yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.
Tüzel kişiler üye oldukları andan itibaren Derneğin faaliyetlerinde ve internet sitesinde kurum logoları ile yer alma hakkına sahiptirler.

 

Gönüllü ve Onursal Üyeler:

Türkiye’de dijitalleşme ve Endüstri 4.0’a ilişkin girişim ve çalışmalara, Dernek amaç ve hizmet konularına kişisel çalışmaları ile yoğun katkıları olan ya da olabilecek gerçek kişiler arasından Yönetim Kurulu onayı ile seçilen gönüllü nitelikteki üyelerdir.
Türkiye’de dijitalleşme ve Endüstri 4.0’a ilişkin girişim ve çalışmalara, Dernek amaç ve hizmet konularına belirli ve önemli büyük katkıları olan ya da olabilecek gerçek veya tüzel kişiler arasından ve Yönetim Kurulu onayı ile seçilen onursal nitelikteki üyelerdir.
Gönüllü ve Onursal üyeler, organlara seçilme hakkına sahip olmayıp, Dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler.
Gönüllü ve Onursal üyelerin oy hakları bulunmamaktadır.

Asil Üyeler

Tüzel kişilerin Dernek üyesi olması durumunda, tüzel kişinin Dernek tüzük hükümlerini kabul ettiğini ve tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, en az üç dernek üyesince de imzalanmış “Üyelik başvuru” formu doldurulup, tüzel kişinin Derneğe üye olmak istediğine dair Yönetim Kurulu/Ortaklar Kurulu kararı fotokopisi veya yetki belgesi ile birlikte yetkili kişinin yazısı, imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, temsilcinin ikametgâh, nüfus cüzdan suretleri ve 4 adet fotoğrafı yönetim kuruluna sunulur.
Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bildirir,
Giriş ödentisi (5.000 TL) ile yıllık ödenti (5.000 TL) aşağıda belirtilen hesaba* yatırılır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği kazanılamaz.

*IBAN: TR27 0006 2000 3040 0006 2927 54

Gönüllü ve Onursal Üyeler

Derneğin amaçlarının gerçekleşmesinde yoğun ve önemli katkıları bulunan kişilerin başvurusu veya önerilmesi halinde Yönetim Kurulu adı geçen niteliklerin olup olmadığına dair bir araştırma yaparak, en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, başvuru veya öneri sahibine yazı ile bildirir.

Tüzel kişi üyelik şartları

Tüzel üyelik Türkiye Cumhuriyeti ve yurt dışında ilgili yasalara göre kurulmuş tüm şirketlere açıktır.

Dernekler Kanunu’nun hükümlerine göre derneklere üye olmak hakkından mahrum olmamak,
Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kurul veya kişiler tarafından derneğe üye olmak için yazılı talepte bulunmak,
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/i Maddesi Çerçevesinde Haklarında Borsa ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı Getirilen Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Liste dâhilinde bulunmamak,

Gerçek kişi üyelik şartları

Fiili ehliyete sahip olmak,
Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında kalan nedenlerden dolayı herhangi bir dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmamak,
Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile, Dernekler Kanunu’nun 3.maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almış olmak,
Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/i Maddesi Çerçevesinde Haklarında Borsa ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı Getirilen Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Liste dâhilinde bulunmamak

Her üye ölümle veya kendiliğinden yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.


Kurumsal / Asıl Üyelik


Gönüllü / Kişisel Üyelik